Algemene voorwaarden en tarieven

Tarieven

 • Het uurtarief voor particulieren is € 254,10 (€ 200,- plus 5% kantoorkosten en 21% BTW).
 • Het uurtarief voor ondernemingen is € 250,- plus 5% kantoorkosten en 21% BTW.

Belt u ons gerust voor afspraken over een vaste prijs, bijvoorbeeld voor onze beoordeling van een arbeidsovereenkomst en een aansluitende bespreking op ons kantoor.

Algemene Voorwaarden Noordam Advocaten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Noordam Advocaten te Amsterdam aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
 1. Noordam Advocaten is een eenmanszaak en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57641269. Niet alleen Noordam Advocaten maar ook iedere aan Noordam Advocaten verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van Noordam Advocaten en aan die opvolger verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.
 1. Bij de aanvaarding van de opdracht zal Noordam Advocaten het toepasselijke uurtarief (honorarium) bevestigen. Dit uurtarief kan jaarlijks, per 1 januari, door Noordam Advocaten worden gewijzigd. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal voorts een percentage (5%) van het honorarium in rekening worden gebracht. Door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn te vermeerderen met BTW.
 1. Noordam Advocaten kan, alvorens de werkzaamheden ter uitvoering van een opdracht aan te vangen en ook tijdens de uitvoering van een opdracht, van opdrachtgever betaling van een (aanvullend) voorschot verlangen.
 1. Betaling van declaraties van Noordam Advocaten dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en maakt Noordam Advocaten vanaf de vervaldatum van de factuur aanspraak op een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Noordam Advocaten aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen, dan is de Opdrachtgever aan Noordam Advocaten tevens de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 1. Noordam Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

6a. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Noordam Advocaten leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Noordam Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens die beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

6b. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Noordam Advocaten als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

6c. Noordam  Advocaten is bevoegd bij de uitvoering van de werkzaamheden deren in te schakelen en zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Indien Noordam Advocaten een derde bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is Noordam Advocaten tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor enige fout die door deze derde-persoon mocht worden gemaakt. Door Noordam Advocaten een opdracht te geven, verleent de cliënt aan Noordam Advocaten de bevoegdheid om, als een door Noordam Advocaten ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

 1. Noordam Advocaten is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Noordam Advocaten een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 2. De bewaartermijn van dossiers (waaronder relevante correspondentie, overeenkomsten en processtukken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluiten van de opdracht. Na ommekomst van deze termijn is Noordam Advocaten gerechtigd de dossiers te vernietigen. Van deze bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van een dergelijke afspraak is Noordam Advocaten ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.
 3. Op de rechtsverhouding tussen Noordam Advocaten en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Noordam Advocaten en een cliënt kennis te nemen.
 4. Noordam Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling die op elke opdracht van toepassing is. Deze klachtenregeling is te raadplegen op onze website www.noordamadvocatuur.nl. Indien de klacht intern niet verholpen kan worden, bestaat de mogelijkheid deze alsnog voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dit kan indien de cliënt en Noordam Advocaten bij akte van compromis hiertoe instemmen.
 5. Van deze algemene voorwaarden bestaat tevens een Engelseversie. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal deze Nederlandse tekst bindend zijn.

Aldus vastgesteld op en geldend vanaf 12 mei 2016.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden kunt u desgewenst via deze link downloaden.

Annuleringsvoorwaarden WSNP-cursus

De annuleringsvoorwaarden die van toepassing zijn op onze WSNP-cursussen, kunt u hier raadplegen.